Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 134/2021/NĐ-CP Chính phủ 30/12/2021 Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
2 128/2021/NĐ-CP Chính phủ 30/12/2021 Nghị định 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
3 125/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 30/12/2021 Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
4 119/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 23/12/2021 Thông tư 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
5 117/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 22/12/2021 Thông tư 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của bộ tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
6 116/2021/NĐ-CP Chính phủ 21/12/2021 Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cia nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
7 114/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 17/12/2021 Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
8 111/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 14/12/2021 Thông tư 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa
9 110/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 10/12/2021 Thông tư 110/2021/TT-BTC ngày 10/12/2021 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
10 109/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 09/12/2021 Thông tư 109/2021/TT-BTC ngày 09/12/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước việt nam và các ngân hàng thương mại