Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 108/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 08/12/2021 Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
2 108/2021/NĐ-CP Chính phủ 07/12/2021 Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
3 107/2021/NĐ-CP Chính phủ 06/12/2021 Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 Tháng 4 Năm 2018 Của Chính Phủ Về Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Trong giải quyết thủ tục hành chính
4 106/2021/NĐ-CP Chính phủ 06/12/2021 Nghị định 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam
5 105/2021/NĐ-CP Chính phủ 04/12/2021 Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống ma túy
6 145/NQ-CP Chính phủ 19/11/2021 Nghị quyết 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ Về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
7 102/2021/NĐ-CP Chính phủ 16/11/2021 Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
8 99/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 15/11/2021 Thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh chính phủ
9 97/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 12/11/2021 Thông tư 97/2021/TT-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
10 99/2021/NĐ-CP Chính phủ 11/11/2021 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công