Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 96/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 11/11/2021 Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dung trong công tác quyết toán
2 08/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp 11/11/2021 Thông tư 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
3 93/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 01/11/2021 Thông tư 93/2021/TT-BTC ngày 01/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
4 92/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 28/10/2021 Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính
5 87/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 08/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC ngày 8/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước
6 85/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 05/10/2021 Thông tư 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
7 75/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 09/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
8 72/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
9 72/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
10 69/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.