Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 70/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 12/08/2021 Thông tư 70/2021/TT-BTC ngày 12/08/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
2 19/2021/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 12/08/2021 V/v Sửa đổi khoản 2 Điều 4V/v Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3 64/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 29/07/2021 Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
4 23/2021/QH15 Quốc hội 28/07/2021 Nghị quyết 23/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
5 60/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 21/07/2021 Thông tư 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tai chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá
6 51/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 30/06/2021 Thông tư 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán việt nam
7 47/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 24/06/2021 Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19
8 46/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 23/06/2021 Thông tư 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
9 04/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp 21/06/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 221/6/2021 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2012/NĐ-CP
10 44/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 18/06/2021 Thông tư 44/2021/TT-BTCngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt