Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 46/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 23/06/2021 Thông tư 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
2 04/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp 21/06/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 221/6/2021 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2012/NĐ-CP
3 44/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 18/06/2021 Thông tư 44/2021/TT-BTCngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
4 36/2021/TT-BTC 26/05/2021 Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP;140/2020/NĐ-CP
5 34/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 19/05/2021 Thông tư 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
6 721/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 18/05/2021 Quyết định 721/QĐ-TTg ngày 15/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên hiệp vương quốc anh và bắc AI-LEN (UKVFTA)
7 32/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 17/05/2021 Thông tư 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
8 30/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 14/05/2021 Thông tư 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của bộ trưởng bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính
9 26/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 07/05/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
10 28/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 27/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 12