Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 22/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 29/03/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số
2 28/2021/NĐ-CP Chính phủ 26/03/2021 Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
3 28/2021/NĐ-CP Chính phủ 26/03/2021 Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
4 403/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 09/03/2021 Nghị quyết 403/2021/NQ-HĐND ngày 09/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy định nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp HỘI
5 01/2021/QĐ-KTNN Kiểm toán Nhà nước 24/02/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 của Kiểm toán Nhà nước quy định về khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước
6 221/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 22/02/2021 Quyết định 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 200/QĐ-TTG ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics việt nam đến năm 2025
7 15/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 18/02/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
8 06/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 18/02/2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật (
9 211/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 17/02/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướn h nh hủ Văn hòn h nh hủ
10 19/NQ-CP Chính phủ 10/02/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021