Xuất bản thông tin

null Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý I/2022 của Sở Tài chính

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý I/2022 của Sở Tài chính

Trong quý I năm 2022, Sở Tài chính đã tiếp nhận và giải quyết 218 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

Kết quả đạt được như trên là do sự nổ lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của công chức, nhân viên bưu điện, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc quán triệt công chức thực hiện nghiêm công tác CCHC, nhờ vậy trong quý I năm 2022 Sở Tài chính không có xảy ra trường hợp tổ chức, cá nhân phản ánh liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được kiểm soát chặt chẽ và được nêm yết công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết... 100% thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời đúng theo quy định.

Các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cải cách hành chính được cụ thể hóa, do đó công tác cải cách hành chính tại cơ quan đạt hiệu quả tích cực, chất lượng phục vụ của công chức ngày càng được nâng lên, ý thức trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân, đến liên hệ công tác, đem đến sự hài lòng cho tổ chức công dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Trong quý I năm 2022 Sở triển khai kịp thời và thực hiện các quy định về công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng trình tự và thời gian theo quy định, thường xuyên cập nhật rà soát các văn bản quy định về thủ tục hành chính, tuyên truyền thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan đơn vị, đều thực hiện theo đúng quy định về thủ tục hành chính./.

  

Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1