Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính ban hành kế hoạch số hóa TTHC giai đoạn 2022 - 2025

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính ban hành kế hoạch số hóa TTHC giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Sở Tài chính ban hành kế hoạch số 786/KH-STC về số hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022 - 2025.

          Mục đích của việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ, kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp, tra cứu các thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử từ Trung ương đến địa phương khi có yêu cầu.

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong môi trường mạng; góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tính pháp lý trong quá trình nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân, trong việc thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Qua việc ban hành Kế hoạch nhằm giúp tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giá trị pháp lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính được lưu trữ điện tử đúng thời gian theo quy định./.  

Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1