Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính ban hành công văn về việc chấn chỉnh khắc phục các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính ban hành công văn về việc chấn chỉnh khắc phục các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại công văn số 16/UBND-HCQT ngày 24 tháng 3 năm 2022.

 Sở Tài chính ban hành công văn số 900/STC-VP ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc chấn chỉnh khắc phục các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc. Nội dung công văn yêu cầu các phòng quán triệt thực hiện tốt nội dung sau:

1. Đề nghị lãnh đạo các phòng thường xuyên truy cập vào phần mềm quản lý giao việc của cá nhân để xử lý văn bản giao việc đúng thời gian quy định, không để xảy ra trường hợp văn bản trễ hạn trên phần mềm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Quán triệt công chức thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất; phải chủ động xác định công việc được giao và hoàn thành đúng tiến độ thời gian quy định, đồng thời cập nhật kết thúc kịp thời văn bản giao việc trên phần mềm, không được gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ quá 01 lần đối với nhiệm vụ được giao việc xử lý trên phần mềm.

3. Thường xuyên kiểm tra, quy trình về thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn.

4. Thực hiện nghiêm quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, đồng thời chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Qua việc ban hành công văn nêu trên giúp công chức cơ quan chủ động trong công việc, xử lý văn bản đúng thời gian quy định, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của ngành./.

Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1