Xuất bản thông tin

null Quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4

Hoạt động của Đảng, Đoàn thể và các tổ chức. Hoạt động của Đảng, Đoàn thể và các tổ chức.

Quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4

Sáng ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Hội nghị được trực tuyến đến 223 điểm cầu trên cả nước với gần 16.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày Chuyên đề về những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó là Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về 19 điều đảng viên không được làm. So với Quy định cũ, Quy định mới bổ sung một số điều đảng viên không được làm như: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng v.v..

vhp

nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080