Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự

Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự

Ngày 14/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2020/TT-BTC thay thế Thông tư 91/2010/TT-BTC hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự.

 

Theo đó, kể từ ngày 01/10/2020 đối với kỳ kế toán mới áp dụng các nội dung mới ban hành kèm theo Thông tư 78 sau đây:

- Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án mẫu C01-THA;

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Phụ lục 2.

- Hệ thống sổ kế toán tại Phụ lục 3;

- Hệ thống mẫu báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ THA dân sự tại Phụ lục 4;..

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 78/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

                                                                                                                                                Tấn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1