Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp triển khai quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ):

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Đồng Tháp triển khai quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ):

Ngày 02/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Theo đó, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở và cơ quan ngang sở; Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh); Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Về rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế và giáo dục): Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành rà soát và xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng tiêu chí theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ).

3. Về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế và giáo dục): Giao thủ tưởng đơn vị thực hiện việc sắp xếp lại các phòng trực thuộc, xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn đối với các phòng không đáp ứng tiêu chí theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

4. Về số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập: thực hiện đúng theo khung số lượng của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; các các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát bố trí, sắp xếp lại số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp, các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; trong thời hạn 12 tháng phải bố trí, sắp xếp lại số lượng cấp phó theo đúng quy định.

5. Về thành lập, rà soát Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập: Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) thành lập Hội đồng quản lý và phê duyệt Quy chế hoạt động theo đúng quy định.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục thì Hội đồng trường được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản lý theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Công văn 604/UBND-TCD-NC

Út Em

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới