Xuất bản thông tin

null Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2020 về cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch gồm 07 nội dung. Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Văn phòng Bộ Tài chính tổng hợp trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trước đó, theo chỉ số cải cách hành chính (PAR index) được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố hàng năm, Bộ Tài chính liên tiếp nằm trong top đầu khối các bộ về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (từ năm 2014 đến năm 2019).

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được khẳng định là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả cải cách hành chính. Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương nhận định được mục tiêu, định hướng nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo.

Chỉ số cải cách hành chính cũng góp phần đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, tăng cường sự đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, tỉnh. Đồng thời, hướng tới kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với trọng tâm là phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Qua việc ban hành kế hoạch nhằm mục xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương của ngành Tài chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử ngành tài chính./.

    Diễm Hương

                                                                                                  Nguồn: tapchitaichinh

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới