Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

`            Vừa qua, Sở Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của cơ quan. Theo đó, kế hoạch đưa ra tập trung chủ yếu vào 08 nội dung như sau:

- Tuyên truyền cập nhật, đăng tải các bài viết, thông tin về hoạt động cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử cơ quan, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức về thực thi nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đúng thời gian quy định.

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đề xuất cấp thẩm quyền hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định pháp luật mới ban hành.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, trình UBND Tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định có liên quan theo lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định và hướng dẫn của Tỉnh.

- Rà soát sắp xếp vị trí việc làm tại các phòng chuyên môn đảm bảo phù hợp theo quy định, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định trong công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, thi đua khen thưởng….phù hợp với quy định của các cấp đảm bảo tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.

            - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đảm bảo đạt chuẩn, vị trí chức danh theo quy định; tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định.

- Duy trì cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan theo quy định.

            - Tổ chức kiểm tra kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời hướng dẫn, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động điều hành của các đơn vị.

Qua việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, thái độ phục vụ công  chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao mức độ hài lòng tổ chức, công dân, khắc phục hạn chế trong công việc, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính,  hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành./.

 Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới