Công khai số liệu dự toán ngân sách

null Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Trang chủ Công khai số liệu dự toán ngân sách

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

TT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

Biểu mẫu

 Số quyết định công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn


              


Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh quyết định                                                                                                   

 1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019   

2019

Biểu mẫu số 46  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

Quyết định    1562/QĐ-UBND-HC
(bản PDF, bản Word); Báo cáo Thuyết minh File excel số liệu           

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019

2019

Biểu mẫu số 47  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

 Biểu mẫu số 48 

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019

2019

Biểu mẫu số 49  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 50  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu  

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019

2019

Biểu mẫu số 51  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 52  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu

 8

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 53  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu  

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 

2019

Biểu mẫu số 54  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

File excel số liệu

10 

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 

2019

Biểu mẫu số 55  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

 

11 

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019

2019

Biểu mẫu số 56  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

 

12 

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019

2019

 Biểu mẫu số 57 

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

 

 13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Biểu mẫu số 58  

1562/QĐ-UBND-HC

21/12/2018 

 

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1