Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 107/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 26/05/2022 V/v Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh tháng 5/2022
2 188/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 23/05/2022 V/v Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
3 522/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 19/05/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022
4 141/HLHVHNT Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật 19/05/2022 Thể lệ Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật năm 2022 chủ đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"
5 140/KH-HLHVHNT Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật 19/05/2022 Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật năm 2022 chủ đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"
6 509/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 18/05/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 488/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 13/05/2022 Về việc báo cáo kết quả cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
8 1138-TB/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 13/05/2022 Thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2021
9 1137-TB/TU Tỉnh ủy Đồng Tháp 13/05/2022 Thông báo nhận xét , đánh giá cán bộ năm 2021
10 755/BCĐ138 Ban chỉ đạo 138/ĐP 12/05/2022 v/v gửi Lời kêu gọi ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương
11 585/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 12/05/2022 V/v thực hiện Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
12 82/CGHT-KHTV Cục tin học và thống kê tài chính- Trung tâm CGCN&HTKT 11/05/2022 V/v phối hợp triển khai chính thức phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách
13 48/VPUBND-KSTTHC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
14 479/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022
15 478/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v Quyết định bãi bỏ Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp
16 27/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 11/05/2022 Thông tư 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
17 178/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng
18 590/STP-XD&KTVBQPPL Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 10/05/2022 Công văn triển khai Danh mục danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 kèm theo Công văn 1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp
19 164/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/05/2022 V/v Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Tỉnh năm 2022
20 722/CAT-TM Công an tỉnh Đồng Tháp 09/05/2022 V/v phối hợp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao