Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 237/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 03/06/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em
2 503/TB-SGTVT Sở Giao thông vận tải - tỉnh Đồng Tháp 02/06/2023 Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
3 1246/TB-SXD Sở Xây dựng - tỉnh Đồng Tháp 02/06/2023 Thông báo chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
4 85/TB-STC Sở Tài chính tỉnh Bình Định 01/06/2023 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định
5 608/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 01/06/2023 Về việc rà soát sự khác biệt giữa Quyết định công bố của UBND Tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
6 607/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 01/06/2023 Về thay đổi mã định danh trong hệ thống thông tin giải quyết TTHC
7 550/KH-TTr Thanh tra Tỉnh - tỉnh Đồng Tháp 01/06/2023 Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Đồng Tháp năm 2023
8 1747/SVHTTDL-QLVH Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Đồng Tháp 01/06/2023 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 152/VPUBND-KSTTHC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 01/06/2023 V/v tập huấn, hướng dẫn rà soát đánh giá nghiệp vụ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
10 152/VPUBND-KSTTHC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 01/06/2023 V/v tập huấn, hướng dẫn rà soát đánh giá nghiệp vụ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
11 102/UBND-HCQT Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 01/06/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 củV/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
12 99/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 31/05/2023 V/v thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 98/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 31/05/2023 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 85/BC-VPUB Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 31/05/2023 V/v Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số hoạt động về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 22/5/2023 - 28/5/2023)
15 849/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 31/05/2023 V/v chuẩn bị nội dung trình bày tại phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023
16 246/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 31/05/2023 Thông báo lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
17 150/VPUBND-KSTTHC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 31/05/2023 V/v báo cáo định kỳ về kết quả triển khai Đề án 06
18 96/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 30/05/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
19 226/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 30/05/2023 V/v đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023
20 192/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 30/05/2023 V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy