Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách

null Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

Trang chủ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

TT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

Biểu mẫu

 Số quyết định công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn

I

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

54/TB-UBND

02/5/2019

 Thông báo 54/TB-UBND (Bản PDF Bản Word

 Báo cáo thuyết minh

  File excel số liệu 

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

54/TB-UBND

02/5/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

54/TB-UBND

02/5/2019

File excel số liệu 

II 

 Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

72/TB-UBND

26/7/2019

Thông báo 72/TB-UBND (Bản PDF Bản Word) Báo cáo thuyết minh File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

72/TB-UBND

26/7/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

72/TB-UBND

26/7/2019

File excel số liệu

III 

  Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng nam 2019 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

78/TB-UBND

18/10/2019

Thông báo 78/TB-UBND (Bản PDF Bản Word Báo cáo thuyết minh    File excel số liệu

2

Ướcc thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

78/TB-UBND

18/10/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

78/TB-UBND

18/10/2019

File excel số liệu

 IV

  Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

04/TB-UBND

13/2/2020

Thông báo 04/TB-UBND (Bản PDF Bản Word)  Báo cáo thuyết minh    File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

04/TB-UBND

13/2/2020

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

04/TB-UBND

13/2/2020

File excel số liệu

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1