Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 177/VPUBND-HCQT Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 02/12/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 11 năm 2021
2 1635/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 29/11/2021 V/v thực hiện bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
3 3003/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 27/11/2021 V/v triển khai Quyết định số 03/2021/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước
4 337/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 25/11/2021 Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
5 2825/SNV-CCCQ Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp 24/11/2021 Về việc triển khai kết quả thử nghiệm Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân của Bộ Nội vụ
6 1616/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/11/2021 V/v lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thành phần tham gia diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh
7 2964/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 23/11/2021 V/v triển khai Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ
8 2962/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 23/11/2021 V/v triển khai Nghị định số 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ
9 2959/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 23/11/2021 Untitled Văn bản khác
10 2806/SNV-TTr Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp 23/11/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
11 13363/BTC-ĐT Bộ Tài chính 23/11/2021 V/v đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
12 802/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 22/11/2021 V/v thực hiện trách nhiệm trong quản lý nhà nước về cư trú
13 1814/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 22/11/2021 V/v gửi Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
14 2720/SVHTTDL-QLTDTT Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 18/11/2021 V/v ban hành Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đối với việc tổ chức tập luyện thể dục thể thao (cơ sở dịch vụ thể dục thể thao, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, phòng tập, điểm tập) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 462/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 17/11/2021 V/v Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
16 991/TTr-PCTN Thanh tra tỉnh 16/11/2021 V/v thực hiện kê khai TSTN hằng năm và kê khai bổ sung
17 5143/SYT-NVY Sở Y tế 16/11/2021 V/v hướng dẫn tạm thời về cách ly F1 tại nhà
18 2714/SNV-TG Sở Nội vụ 16/11/2021 Về việc triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo
19 26/2021/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 16/11/2021 V/v Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành (QĐ 12/2016/QĐ-UBND và QĐ 06/2016/QĐ-UBND)
20 2677/SVHTTDL-QLVH Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 15/11/2021 V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2021