Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 1772/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 15/11/2021 V/v gửi báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
2 1580/VPUBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 15/11/2021 V/v triển khai Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
3 1237/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 15/11/2021 Về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn tỉnh
4 792/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 12/11/2021 V/v tăng cường các giải pháp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
5 83/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/11/2021 V/v phân công trực chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
6 786/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 11/11/2021 V/v tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
7 2829/VPUBND-KT UBND tỉnh Đồng Tháp 11/11/2021 V/v triển khai Thông tư số 93/2021/TT-BTC
8 1712/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 11/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 653/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 10/11/2021 V/v triển khai thực hiện kiến nghị từ kết quả giám sát của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
10 2827/SKHĐT-TH Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/11/2021 V/v đề nghị phối hợp đề xuất một số nhiệm vụ chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022.
11 269/QĐUBND-TCCB UBND tỉnh Đồng Tháp 10/11/2021 V/v giao ông Nguyễn Văn Cả, Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách điều hành hoạt động Sở Tài chính
12 1755/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 10/11/2021 V/v quán triệt thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
13 2640/KHLT-SNV-BDV Sở Nội vụ 09/11/2021 Kế hoạch liên tịch với Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc giới thiệu và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến năm 2021
14 235/QĐ-SKHCN Sở Khoa học và Công nghệ 09/11/2021 Quyết định Về việc phân công công tác Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
15 1697/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 09/11/2021 về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
16 1691/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 09/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Tháp
17 1690/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 09/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
18 1195/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 09/11/2021 Về việc tạm dừng lịch kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
19 2614/SNV-CCCQ Sở Nội vụ 08/11/2021 V/v gửi tài liệu nghiên cứu việc thực hiện dân chủ
20 1689/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 08/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp