Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 1604/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 21/10/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 1265/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 21/10/2021 V/v Ban hành Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
3 1264/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 21/10/2021 V/v Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
4 1110/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 20/10/2021 Về việc tổ chức lớp tập huấn Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp
5 107/KH-SYT Sở Y tế 20/10/2021 Kế hoạch triển khai về chuyên môn thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ
6 380/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 19/10/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 18/10/2021
7 306/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 19/10/2021 Kế hoạch về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19”trên địa bàn Tỉnh
8 1585/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 19/10/2021 Quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19
9 1583/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 19/10/2021 Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
10 1097/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 19/10/2021 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft
11 300/TTGDNNKTGT Trung tâm giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật giao thông 18/10/2021 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký
12 2404/TB-SNV Sở Nội vụ 18/10/2021 Về việc giới thiệu chức vụ lãnh đạo Thanh tra Sở, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền thuộc Sở Nội vụ
13 230/TB-UBND UBND Huyện Thanh Bình 18/10/2021 Về việc hoạt động lại vận tải bến khách ngang sông Tân Quới – Phú Ninh và Tân Quới – An Long (huyện Thanh Bình – huyện Tam Nông)
14 1589/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 18/10/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021
15 938/UBND-KT UBND tỉnh Đồng Tháp 15/10/2021 V/v thủ tục xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND Tỉnh
16 594/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 15/10/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ
17 2364/SVHTTDL-QLVH Sở Văn hóa Thể thao và du lịch 15/10/2021 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 150/QĐ-SNV Sở Nội vụ 15/10/2021 Quyết định cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
19 1337/KH-STP Sở Tư pháp 15/10/2021 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
20 1227/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 14/10/2021 V/v thay thế Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT