Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 1009/STTTT-TTCNTT&TT Sở Thông tin và Truyền thông 28/09/2021 V/v kiểm tra, rà soát lỗ hổng bảo mật trang thông tin điện tử không thuộc hệ thống cổng thông tin của tỉnh
2 1439/CAT-TM Công an Tỉnh Đồng Tháp 26/09/2021 V/v hợp nhất các văn bản hướng dẫn quản lý, kiểm soát đi lại trong thờigi an thực hiện giãn cách xã hội
3 989/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 23/09/2021 Về việc đề xuất triển khai các dự án, nhiệm vụ phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
4 988/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 23/09/2021 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Camera IP Hikvision
5 1850/QĐ-BTC Bộ Tài chính 22/09/2021 v/v ban hành Quy chế quản lý, vân hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính
6 1451/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 22/09/2021 Quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
7 1317/SGDĐT-KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo 21/09/2021 V/v hướng dẫn thực hiện giãn thu học phí năm học 2021V/v hướng dẫn thực hiện giãn thu học phí năm học 2021 – 2022 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1409/CAT-CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp 20/09/2021 V/v hướng dẫn quản lý, kiểm soát việc đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh
9 77/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 17/09/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/20215/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
10 317/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 17/09/2021 V/v Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2021
11 1391/CAT-CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp 17/09/2021 V/v hướng dẫn bổ sung cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh
12 1390/CAT-CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp 17/09/2021 V/v thu hồi Công văn 1294/CATPCSGT ngày 05/9/2021 về cấp giấy đi đường
13 954/STTTT-VP Sở Thông tin và Truyền thông 16/09/2021 V/v triển khai các nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông phục vụ phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15/9/2021
14 362/UBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 16/09/2021 V/v quản lý, kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa của các địa phương trong thời gian giãn cách xã hội
15 1799/QĐ-BTC Bộ Tài chính 16/09/2021 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Công khai NSNN
16 175/KH-TKTGS TỔ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 16/09/2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các Sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thành phố
17 1194/STP-VP Sở Tư Pháp 16/09/2021 V/v thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp
18 474/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 15/09/2021 V/v quản lý việc đi lại của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 15/9/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
19 2077/SNV-CCCQ Sở Nội vụ 15/09/2021 Về việc lấy ý kiến dự thảo các Đề án về cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030
20 1413/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 15/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp