Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 585/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 12/05/2022 V/v thực hiện Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
2 82/CGHT-KHTV Cục tin học và thống kê tài chính- Trung tâm CGCN&HTKT 11/05/2022 V/v phối hợp triển khai chính thức phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách
3 48/VPUBND-KSTTHC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
4 479/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022
5 478/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v Quyết định bãi bỏ Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp
6 27/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 11/05/2022 Thông tư 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
7 178/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/05/2022 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng
8 590/STP-XD&KTVBQPPL Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 10/05/2022 Công văn triển khai Danh mục danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 kèm theo Công văn 1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp
9 164/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/05/2022 V/v Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Tỉnh năm 2022
10 722/CAT-TM Công an tỉnh Đồng Tháp 09/05/2022 V/v phối hợp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao
11 1296/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 09/05/2022 V/v triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
12 1001/TB-SXD Sở Xây dựng - tỉnh Đồng Tháp 09/05/2022 Thông báo chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
13 08/2022/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 09/05/2022 V/v Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 50/KH-SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Đồng Tháp 06/05/2022 Kế hoạch tham dự Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần IX - 2022
15 734/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 05/05/2022 V/v chấp thuận việc bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
16 57/VPUBND-HCQT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 05/05/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 4 năm 2022
17 450/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 05/05/2022 V/v tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và đảm bảo an toàn thông tin tài khoản của cá nhân trên Cổng dịch vụ công tỉnh
18 446/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 05/05/2022 Về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp
19 174/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 05/05/2022 V/v vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương
20 168/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 05/05/2022 V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư