Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 46/CV-TTDVTC Trung tâm dịch vụ tài chính 22/04/2022 V/v thực hiện bảo hành, bảo trì hàng hóa của gói thầu số 01: mua máy vi tính để bàn, máy tính xách tay và gói thầu số 02: mua máy hiếu, máy in, máy photocopy, máy fax
2 402/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 22/04/2022 Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh năm 2021
3 154/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 22/04/2022 V/v tăng cường bảo vệ trẻm em trên môi trường mạng
4 139/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 22/04/2022 V/v Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Tháp năm 2022
5 81-KH/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 21/04/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở VN" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
6 49/BC-SKHĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp 21/04/2022 B/c Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2022
7 396/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 21/04/2022 Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5
8 140/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 21/04/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
9 483/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 20/04/2022 Về việc triển khai Thông báo số 1838/TB-TCTTKĐA ngày 05/4/2022 của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
10 237-TB/TĐTN-VP 20/04/2022 hông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ Tịch Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022
11 169/BC-VPUB Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 20/04/2022 Báo cáo tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh (kỳ 12, tính đến 19/4/2022)
12 133/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 20/04/2022 V/v thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án
13 65/TB-UBND UBND huyện Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp 19/04/2022 V/v Giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14 3594/BTC-PC Bộ Tài Chính 19/04/2022 V/v kiểm tra trực tiếp công tác xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Đồng Tháp
15 377/VPUBND-ĐTXD Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 18/04/2022 V/v Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2022
16 02/2022/QĐ-UBND UBND huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp 18/04/2022 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình
17 367/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 15/04/2022 Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
18 03-TB/BCĐ Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 15/04/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh
19 791/TB-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 13/04/2022 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của bà Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
20 1039/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 13/04/2022 V/v triển khai Nghị định số 23/2022/NĐ-CP của Chính phủ