Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 29/TTCNTT&TT-HCĐT Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 12/04/2022 Thông báo địa chỉ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
2 18/TB-TTGDNNKTGT Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật giao thông - Sở Giao thông vận tải - tỉnh Đồng Tháp 12/04/2022 Thông báo sửa đổi, bổ sung mức giá đào tạo (học phí) lái xe mô tô, ô tô năm 2022
3 122/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 12/04/2022 V/v chấn chỉnh công tác chuẩn bị tài liệu, tham mưu công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư
4 575/TB-SKHCN Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Đồng Tháp 07/04/2022 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Thái Bình Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
5 43/TB-MTTQ Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp 06/04/2022 Thông báo về việc vận hành Trang thông tin điện tử (Website) và Trang cộng đồng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
6 423/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 06/04/2022 Về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
7 321/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 06/04/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 320/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 06/04/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 733/TB-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 05/04/2022 Thông báo chiêu sinh chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2022
10 732/SNV-TĐKT Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 05/04/2022 Giới thiệu Video clip giao lưu gương điển hình tiên tiến Quý I/ 2022
11 42/VPUBND-HCQT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 05/04/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 3 năm 2022
12 347/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 05/04/2022 V/v dự báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật Spring4Shell
13 724/PA-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 04/04/2022 Phương án triển khai thực hiện điều tra, đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
14 307/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 01/04/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
15 12/BTCHT Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 31/03/2022 Về việc triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17 năm 2022 -2023
16 112/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 31/03/2022 Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
17 71/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 29/03/2022 Tình hình cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
18 695/SNV-TCCC Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 29/03/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, PCTNVK
19 702/SXD-TTr Sở Xây dựng - tỉnh Đồng Tháp 28/03/2022 V/v triển khai văn bản mới có liên quan công tác quản lý, phối hợp kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
20 110/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 28/03/2022 Phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh