Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 836/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 25/03/2022 V/v triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2 112/TB-TCKH Phòng Tài chính – Kế hoạch - UBND thành phố Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp 25/03/2022 Thông báo chức vụ và chữ ký của đồng chí Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh
3 67/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/03/2022 V/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Đồng Tháp
4 16/UBND-HCQT Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/03/2022 V/v chấn chỉnh, khắc phục các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc
5 06/2022/NQ-HĐND Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh 24/03/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 05/NQ-HĐND Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh 24/03/2022 Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 619/SNV-TTr Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 23/03/2022 Về việc triển khai thực hiệnVề việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
8 384/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 23/03/2022 V/v triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
9 370/VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 21/03/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2022
10 276/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 21/03/2022 V/v gửi Báo cáo chuyên đề tuần 11/2022
11 98/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 18/03/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 14/3/2022
12 401/TB-CTDTH Cục thuế Tỉnh 18/03/2022 Thông báo v/v chuyển trụ sở làm việc Cục Thuể tỉnh Đồng Tháp
13 25/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 18/03/2022 Ban hành Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua số 5 năm 2022
14 236/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 18/03/2022 Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua cải thiện năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đồng Tháp
15 232/TTr-VP Thanh tra Tỉnh - tỉnh Đồng Tháp 18/03/2022 V/v một số tổ chức, cá nhân mạo danh Trường Cán bộ Thanh tra bán sách, tài liệu tham khảo
16 05/TB-XTTMDLĐT Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư - tỉnh Đồng Tháp 18/03/2022 Về việc thay đổi trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
17 86/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 17/03/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo
18 39-KH/BDVTU-BCSĐ Ban dân vận - Ban cán sự Đảng UBND 16/03/2022 Kế hoạch Phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022
19 87/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 14/03/2022 V/v Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2022
20 236/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 14/03/2022 Về việc cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2022