Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 102/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 13/03/2022 V/v thực hiện Công văn số 612-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
2 681/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 11/03/2022 V/v quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
3 568/SKHĐT-VP Phạm Thị Ngọc Đào 10/03/2022 V/v đề nghị góp ý đối với Phương án đánhV/v đề nghị góp ý đối với Phương án đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động với UBND Tỉnh năm 2022
4 2299/BTC-VP 10/03/2022 Giới thiệu chữ ký Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng , Bộ tài chính
5 197/TB-TTHLTĐTDTT Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - tỉnh Đồng Tháp 10/03/2022 V/v Thông báo di dời trụ sở làm việc
6 75/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 09/03/2022 V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
7 634/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 08/03/2022 V/v triển khai Thông tư số 14/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8 318/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 08/03/2022 V/v triển khai Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022
9 22/VPUBND-HCQT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 08/03/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 02 năm 2022
10 217/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 08/03/2022 Về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
11 216/STTTT-TTCNTT&TT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 08/03/2022 Về việc thông báo đăng ký sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình
12 471/SNV-TCCC Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 04/03/2022 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh
13 12/TB-TTGDNNKTGT Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật giao thông - Sở Giao thông vận tải - tỉnh Đồng Tháp 04/03/2022 Thông báo mức giá ôn tập lái xe mô tô, ô tô
14 97/BC-VPUB Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 03/03/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Tỉnh năm 2021
15 355/SLĐTBXH-LĐVLBH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Đồng Tháp 03/03/2022 V/v triển khai Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021
16 250/SGDĐT-GDTrTX Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Đồng Tháp 02/03/2022 V/v mời tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh cho công chức, viên chức và người lao động tỉnh Đồng Tháp Quý 1 năm 2022
17 544/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 28/02/2022 V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
18 244/STP-HCTP&BTTP Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 28/02/2022 Triển khai Thông tư 01/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
19 186/STTTT-TTCNTT&TT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 28/02/2022 V/v rà quét, kiểm soát thông tin trên các trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành
20 169/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 28/02/2022 Quyết định Phân công Trưởng khối, Trưởng cụm, Phó khối, Phó cụm thi đua và Thành viên các Khối, Cụm thi đua Tỉnh năm 2022