Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 04-QC/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 28/02/2022 Quy chế làm việc của Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng tháp nhiệm kỳ 2021-2026
2 59/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 25/02/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khoá XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp
3 540/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 25/02/2022 V/v triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4 532/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 25/02/2022 V/v triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
5 520/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 25/02/2022 V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
6 519/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 25/02/2022 V/v triển khai Thông tư số 05/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
7 24/TB-TĐC Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Đồng Tháp 25/02/2022 V/v thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc
8 162/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 25/02/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh
9 76/VNPT- ĐT-KTĐT Viễn Thông Đồng Tháp 24/02/2022 V/v Thông báo đăng ký giá cho thuê cống bể HTKT sử dụng chung
10 386/BC-HĐTĐKT Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 24/02/2022 Báo cáo hoạt động thi đua, khen thưởng Khối, Cụm năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 2022
11 152/UBND-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/02/2022 V/v thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022
12 290/SLĐTBXH-VP Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Đồng Tháp 23/02/2022 V/v triển khai Quyết định số 1535/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
13 42/TB-MTTQ-BTT Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 22/02/2022 v/v Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
14 150/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 21/02/2022 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 15/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 21/02/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 151/STTTT-TTCNTT&TT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 18/02/2022 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
17 322/KH-HĐTĐKT Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 17/02/2022 Kế hoạch tổ chức giao lưu với các gương điển hình tiên tiến năm 2022
18 139/TB-ĐTH-TH NHNN CN tỉnh Đồng Tháp 17/02/2022 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký
19 273/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 16/02/2022 V/v sao gửi Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021
20 232/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 16/02/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022